Bài 10: Hướng dẫn trẻ nhận biết người thân, người quen

 Các bước dạy trẻ: (1)
Nhận biết người trong tranh ảnh
: Đặt bức ảnh lên bàn trước mặt trẻ, tạo sự tập trung
chú ý  và bảo trẻ “Hãy chỉ vào…… (tên người trong ảnh) nhắc trẻ chỉ vào
đúng bức ảnh và khen  thưởng việc làm theo chỉ dẫn của trẻ. (2)
Nhận biết người thực:
Cùng với một người thân ở trong phòng, ngồi lên ghế
đối diện với trẻ,  tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Con hãy đi đến
chỗ……. (tên của người thân đó)”. Nhắc trẻ đi  đến chỗ người thân đó. Khen
thưởng việc làm của trẻ. 
Trong mỗi bước 1 và 2: Hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy
tiếp theo thực hiện theo chỉ  dẫn hoặc trả lời bạn bằng các cách khác nhau
với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ  khen thưởng những lần trẻ
làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc. Giáo cụ: ảnh của người thân Điều kiện trước tiên(1) Kết hợp những bức ảnh dễ nhận
biết. (2) Làm theo 10 chỉ dẫn
từng bước một và nhận biết được các đồ vật trong tranhGợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ làm
theo chỉ dẫn của bạn.  
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1) “Chỉ vào” 


(2) “Đi đến”(1) Chỉ vào đúng bức
ảnh


(2) Đi đến chỗ người
thân (1)(2)(3)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Gợi ý bổ trợ: Trước khi dạy trẻ phân biệt 2 bức ảnh của
người thân, dùng các bức ảnh của đồ  vật như 1 vật làm cắt ngang dòng suy
nghĩ của trẻ, bắt đầu với1 ảnh của một người và 2 ảnh  hoặc 2 tranh của đồ
vật. Dần đưa ảnh của nhiều người khác nhau. Nếu trẻ có khó khăn trong 
việc nhận dạng người thân, cố gắng dùng ảnh như 1 vật để nhắc trẻ bằng cách giơ
ảnh lên khi  đưa ra chỉ dẫn “Đi đến chỗ………”.