Bài 25: Hướng dẫn trẻ nhận biết con số

Các bước dạy trẻ:  (1). Nhận biết số: Để các số lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự
tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào  ……(tên của con số đó)”. Hướng dẫn trẻ
chỉ vào đúng số và khen thưởng việc thực hiện của trẻ.(2). Nói tên số: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập
trung chú ý và giơ 1 chữ số lên. Hỏi trẻ “Đây là số mấy?”. Hướng dẫn trẻ
nói được số đó và khen thưởng việc thực hiện của trẻ.Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy
tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau
với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen  thưởng những lần trẻ
làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.  Giáo cụ: Các chữ số.   Điều kiện trước tiên:  (1) Nhận biết tranh đồ vật và tranh và xếp
vào đúng chỗ  (2) Nhận biết số, nói tên đồ vật và
tranh   ∙ Gợi ý cách dạy:  (1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ
vào đúng số. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để số mà bạn đang
hỏi trẻ ở gần trẻ hơn.  (2) Làm mẫu nói tên chữ số đó. 
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng  dẫnNgày
trẻ tiếp  thu được(1)
“Chỉ vào…” 


(2)
“Đây là số mấy?”Chỉ
vào số và nói tên số đó(1)(2)(3)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.