Bài 47: Hướng dẫn trẻ nói câu đơn

 Các bước dạy trẻ:  1. Dạy trẻ nói Đó là ...: Ngồi
trên ghế đối diện với trẻ. Cho trẻ xem một đồ vật và hỏi trẻ “Đây  là cái
gì?”. Gợi ý cho trẻ trả lời “Đây là ...... (tên đồ vật đó)”, (VD: “quả bóng”).
Khen và  thưởng cho câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng gợi ý ít dần đi,
dần dần khen và thưởng cho trẻ  những lần mà ít phải gợi ý nhất. 2. Dạy trẻ nói Con nhìn thấy ...: Ngồi
trên ghế đối diện với trẻ, giơ ra cho trẻ xem một bức  tranh, ảnh và hỏi
trẻ “Con nhìn thấy gì trong bức tranh này?”. Gợi ý cho trẻ trả lời “Con
nhìn  thấy ...... (tên đồ vật trong bức tranh, ảnh đó)”. Khen và thưởng
cho trẻ. Càng về sau càng giảm  gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng
những khi trẻ trả lời đúng mà không cần nhắc. 3. Dạy trẻ Con có ...: Ngồi
trên ghế đối diện với trẻ, đưa cho trẻ một đồ vật hoặc bảo trẻ chon  lấy
một thứ trong giỏ và hỏi “Con đang có cái gì vây?”. Gợi ý cho trẻ trả lời “Con
có ...... (tên đồ  vật đó)”. Khen và thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm
gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng cho trẻ mà ít phải gợi ý nhất.
Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ trả lời đúng mà không cần
nhắc. Giáo cụ: Đồ vật, tranh ảnh. Điều kiện trước tiên: Trẻ nhận biết đồ vật và nhắc lại lời người
khác .Gợi ý cách dạy: Trả lời mẫu cho trẻ. 


Chỉ
dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu
được1.Cái gì đây ?2.Con nhìn thấy gì ?3.Con có cái gì ?Gợi ý bổ trợ: Câu hỏi số 2 dạy con bạn nhận biết được từ
2 vật trở lên (VD: “Con nhìn  thấy ngôi nhà, cái cây, chiếc ô tô quả bóng,
bông hoa .. ”) và khái quát được câu trả lời cho  các bức tranh.