Bài 8: Hướng dẫn trẻ nhận biết đồ vật

 Các bước dạy trẻ: 

    (1).
Nhận biết đồ vật:
Đặt đồ vật lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ
“Hãy  đưa cho cô…….. (tên của đồ vật)”. Nhắc trẻ đưa cho bạn đồ vật đó và
khen thưởng việc làm  theo chỉ dẫn của trẻ. (2).
Gọi tên các đồ vật:
Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và đưa ra 1 đồ vật. 
Hỏi trẻ “Đây là cái gì ?”. Nhắc trẻ nói tên đồ vật đó và khen thưởng việc trả
lời của trẻ. 
Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các
lần dạy tiếp theo. Trẻ thực  hiện việc làm theo chỉ dẫn hoặc trả lời bạn
bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ  thấp nhất. Cuối cùng chỉ
khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng  mà
không cần nhắc. Giáo cụ: Các đồ vật. Điều kiện trước tiên(1)Kết hợp những đồ vật để nhận
biết. (2)Làm theo 15 chỉ dẫn từng bước
một. (3)Bắt chước những âm thanh và những từ
đơn giản . Gợi ý cách dạy: (1) Hướng dẫn cụ thể
chân tay để trẻ đưa đồ vật cho bạn. (2) Làm mẫu gọi tên đồ vật 

Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày trẻ tiếp


thu được(1)“Đưa cho cô”


(2)“Đây là cái gì?”(1) Đưa đúng đồ vật cho
bạn


(2) Gọi tên đồ vật đó(1) (2) (3)1.2.3.4.5.


 


Gợi ý bổ trợ: Chọn những đồ vật có liên quan đến trẻ.+
Nếu trẻ thích những đồ chơi  nào đó như con chim Big hoặc Elmo, dùng những
đồ chơi này để làm 1 vài đồ vật đầu tiên  để dạy. Một vài đồ vật đầu tiên
này phải có phát âm khác nhau (ví dụ: không nên dạy từ  “cá” và “rá” - là
tên của 2 đồ vật đầu tiên vì chúng phát âm gần giống nhau).+
Nếu gặp trẻ  khó khăn trong việc học cách gọi tên, hãy cố gắng dạy trẻ
bằng cách sai làm các việc liên  quan đế đồ vật “cháu hãy lấy tờ giấy ăn”
và “cháu hãy tung bóng đi”). Dần dần dịch chuyển  đồ vật gần nhau hơn và
thay đổi khẩu hiệu thành “Đưa cho cô tờ giấy ăn và “lấy cho cô quả  bóng”.