Bài 14: Hướng dẫn trẻ nhận biết vật sở hữu

 Các bước dạy trẻ: (1).
Nhận biết vật sở hữu
:+)
Với một người thân trong gia đình đứng gần trẻ, bảo trẻ chỉ vào bộ  phận
cơ thể hoặc quần áo của một người nào đó.VD:
Hãy chỉ vào áo của mẹ+)
Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng bộ phận của cơ thể hoặc quần áo và khen thưởng
việc làm theo chỉ dẫn của trẻ. (2).
Gọi tên vật sở hữu
:+)
Chỉ vào bộ phận của cơ thể hoặc quần áo của người thân và hỏi trẻVD:
Đây là áo của ai ?+)
Hướng dẫn trẻ nói được tên người và vật sở hữu “áo của mẹ”. Khen và thưởng
cho trẻ khi trẻ trả lời.+)
Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo.
Trẻ làm  theo chỉ dẫn của bạn bằng cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ
thấp nhất. Cuối cùng, chỉ khen  thưởng những lần trẻ đã làm đúng theo chỉ
dẫn hoặc trẻ lời đúng mà không cần cân nhắc. Điều kiện trước tiên: (1). Nhận biết được bộ
phận cơ thể hoặc quần áo và từng người thân trong gia đình (2). Nói được tên của bộ
phận cơ thể hoặc quần áo đó và những người thân.Gợi ý cách dạy: (1). Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
chỉ vào đúng bộ phận cơ thể hoặc quần áo.(2). Làm mẫu câu trả lời.
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng  dẫnNgày
trẻ tiếp thu được(1)“Con
hãy chỉ vào… (bộ  phận cơ thể hoặc quần áo của  một người nào
đó)” 


(2)“Đây
là…(bộ phận cơ thể  hoặc quần áo) của ai?”(1) Chỉ vào đúng bộ
phận  cơ thể hoặc quần áo. 


(2)
Nói được tên người và  bộ phận cơ thể hoặc  


quần áo.(1) (2) (3)1.2.3.4.5.6.7.8.
Gợi ý bổ trợ: Bắt đầu với những đồ chơi (Ví dụ: “Chỉ vào
mũi của con búp bê”, “Chỉ vào  mũi con chim”.