Bài 17: Hướng dẫn trẻ trả lời câu hỏi "Có/Không"

Các bước dạy trẻ: (1). Đối với những vật trẻ không thích: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Cầm một vật
mà trẻ  không thích lên (đồ ăn hoặc đồ chơi) và nói “Con có muốn…(tên đồ
vật ) không”. Hướng dẫn trẻ  lắc đầu nói không hoặc nói “không”. Ngay sau
trẻ trả lời như vậy, bỏ vật mà trẻ không thích  xuống tầm mắt của
trẻ. (2). Đối với những vật trẻ thích: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Đưa một vật mà trẻ
thích hoặc  một vật mà trẻ không thích (đồ ăn hoặc đồ chơi) và nói “ Con
có muốn…….(tên đồ vật)  không?”. Hướng dẫn trẻ gật đầu nói có hoặc nói
“có”. Ngay sau khi trẻ trả lời như vậy, đưa cho  trẻ vật mà trẻ
thích. (3). Lựa chọn câu trả lời có và không: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Đưa ra một
vật mà trẻ  không thích hoặc một vật mà trẻ thích và hỏi trẻ “ Con có muốn
……(tên đồ vật) không?”.  Hướng dẫn trẻ lắc đầu nói không đối với những vật
mà trẻ không thích hoặc gật đầu với những  vật mà trẻ thích. Ngay sau khi
trẻ trả lời không, cất vật mà trẻ không thích đi. Ngay sau khi mà  trẻ trả
lời có, đưa cho trẻ vật mà trẻ thích. 
Trong mỗi bước 1,2 và 3: Làm lại từng bước trên và gợi ý trẻ ít dần đi trong
các lần dạy  tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng
cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức  độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng
những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời  đúng mà không cần
nhắc. Giáo cụ: Những đồ ăn và đồ vật mà trẻ thích và không
thích. Điều kiện trước tiên: Bắt chước lắc đầu và gật đầu hoặc bắt chước
nói “không” và “có”. Gợi ý cách dạy: Làm mẫu lắc đầu hoặc làm mẫu nói “có”, “không”.  
Câu hỏiTrẻ trả lờiNgày
hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu được(1-3)
“Con có muốn…?”(1) “Không” 


(2) “Có” 


(3) Hoặc “có” hoặc
“không”(1)(2)(3)1. Đối với những vật trẻ 
không thích.2. Đối với những vật
trẻ  thích.3. Lựa chọn câu trả
lời  “có” và “không”.


Gợi ý bổ trợ: Chắc chắn dùng những vật mà trẻ thực sự thích và không
thích. Dùng những  đồ ăn đáng sợ như (gia vị, nước mắm, mù tạc) mà con bạn
không thích để làm vật không thích.