Bài 18: Hướng dẫn trẻ có sự lựa chọn của mình

 Các bước dạy trẻ: Ngồi
lên ghế ngang với trẻ. Giơ 2 vật mà trẻ thích lên trước mặt trẻ. Hỏi trẻ “Con
muốn  cái A hay cái B ?”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào vật mà trẻ
thích nhất và nói tên vật đó. Ngay lập tức, đưa vật mà trẻ vừa lựa chọn cho
trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ
dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp
nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo lời chỉ dẫn
hoặc trả lời mà không cần nhắc. 
Điều kiện trước tiên: Chỉ vào vật mà trẻ muốn; đòi lấy được vật
mà trẻ muốn bằng lời nói;  nói tên đồ vật đó. Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ
vào vật mà mình muốn nói mẫu  gọi tên đồ vật đó.

 
Câu hỏiTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu đượcCon muốn cái A hay
cái B ?Chỉ vào vật mà trẻ
muốn và nói tên vật đó(1)(2)(3)1.2.3.4.5.6.7.


Gợi ý bổ trợ: Để dễ phân biệt, nên bắt đầu bằng 1 vật mà
trẻ thích và 1 vật mà trẻ không  thích.thay đổi câu hỏi của bạn (ví dụ:
“Con muốn lấy cái nào”). Nếu con bạn vẫn chưa biết  nói, bạn có thể dạy
trẻ cách trả lời không cần nói (ví dụ : Chỉ nhắc trẻ chỉ vào vật mà trẻ 
thích). Cuối cùng dạy trẻ lựa chọn vật mà trẻ muốn mà vật đó không ở trong tầm
mắt trẻ.  Phải chắc chắn thay đổi yêu cầu trong đó bạn đưa ra sự lựa chọn
sao cho trẻ không chỉ chọn  vật mà bạn nói sau cùng trong câu hỏi lựa chọn
đó (ví dụ: Nếu bạn nói “Con muốn ăn cái  bánh hay quả táo”, bạn cũng có
thể đổi thành “Con muốn ăn cái bánh hay quả táo ?”).