bài 39: Hướng dẫn trẻ phân loại đồ vật

 Các bước dạy trẻ:  (1).
Sắp xếp
:
Để tranh của những đồ
vật theo những loại hạng riêng biệt lên bàn trước mặt trẻ.  Cầm lên 1
tranh đồ vật từ những loại hạng ở trên bàn và bảo trẻ: “Con hãy xếp theo đúng
loại”. Hướng dẫn trẻ để đúng tranh vào cột phân loại của nó. (2).
Nhận biết:
Để
tranh của những đồ vật theo những loại hạng riêng biệt lên bàn trước mặt
trẻ. Bảo trẻ “Con hãy chỉ vào…… (loại đồ vật - ví dụ: thức ăn)”. Hướng dẫn
trẻ chỉ vào đúng loại của nó. (3). Nói tên: Để cột phân loại đồ vật lên bàn trước mặt
trẻ. Chỉ vào một trong những cột đó và  hỏi trẻ “Đây là những cái gì?”. Hướng
dẫn trẻ chỉ đúng loại đồ vật. Khen và thưởng cho trẻ . Trong mỗi bước 1, 2
và 3:
Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo
chỉ  dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức
độ thấp nhất. Cuối cùng  chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ
dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.Giáo cụ: Tranh/ ảnh, đồ vật theo phân loại. Điều kiện trước tiên: Nói được tên đồ vật, màu sắc, chữ số, chữ
cái, hình dạng, và sắp xếp  những vật không giống nhau. Gợi ý cách dạy: (1-2). Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để
trẻ đặt tranh đồ vật vào đúng cột phân loại của nó.(3). Làm mẫu nói tên các loại đồ
vật.  


Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu được(1)Con hãy xếp theo đúng loại


(2)Con hãy chỉ vào (đồ vật)


(3)Đây là những cái
gì ?(1) Xếp tranh đồ
vật vào  đúng cột phân loại.


(2) Chỉ vào đúng loại
đồ vật của nó


(3) Nói đúng tên loại
đồ vật.(1)(2)(3)1. Thức ăn2. Quần áo3. Động vật4. Đồ chơi5. Hoa quả ( trái cây)6. Dụng cụ đồ
nghề 7. Rau8. Phương tiện vận tải9. Nhạc khí10. Đồ đạc11. Hình dạng12. Chữ cái13. Chữ số

Gợi ý bổ trợ: Nếu con bạn gặp khó khăn trong việc sắp
xếp tranh theo phân loại, cố gắng sử  dụng các đồ vật có 3 kích thước. (Đồ
vật có 3 kích thước = đồ vật hình khối, bao gồm chiều  dọc, chiều ngang và
chiều sâu).