Bài 40: Hướng dẫn trẻ dùng đại từ sở hữu

Các bước dạy trẻ:  (1). Nhận biết đại từ: Ngồi ngang với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ
“Sờ/ chạm tay vào…… (bộ phận cơ thể hoặc quần áo) (của cô/ của con)” (ví dụ
“Con hãy sờ vào áo của cô”).  Hướng dẫn trẻ sờ đúng vào tay và đúng bộ
phận cơ thể hoặc quần áo và khen thưởng việc làm  của trẻ. (2). Nói tên đại từ - của cô / của con: Ngồi ngang với trẻ. Tạo sự tập trung chu ý
và chỉ vào một  bộ phận cơ thể (hoặc quần áo) của trẻ hoặc của bạn. Hỏi
trẻ, ví dụ “Cái áo này là của ai?”.  Hướng dẫn trẻ nói được tên đại từ sở
hữu và tên bộ phận cơ thể/ quần áo (ví dụ: áo của cô).  Khen và thưởng cho
trẻ. Trong
mỗi bước 1 và 2:
Bạn
gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn  của
bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối
cùng chỉ khen  thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời
đúng mà không cần nhắc. Điều kiện trước tiên:  (1). Nhận biết được bộ phận cơ thể hoặc
quần áo, người thân, vật sở hữu ( bài 15), và làm theo  chỉ dẫn hai bước
một. (2). Nói được tên bộ phận cơ thể hoặc quần
áo, người thân hoặc vật sở hữu Gợi ý cách dạy:  (1). Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ
chỉ vào đúng bộ phận cơ thể hoặc quần áo.(2). Làm mẫu câu trả lời đúng.  
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày hướng dẫnNgày trẻ tiếp thu đượcSờ tay vào……” 


Cái áo này là
của ai?(1) Sờ vào đúng bộ
phận cơ thể hoặc quần áo. 


(2) Nói được tên đại
từ sở hữu(1)(2)(3)1. Của con2. Của cô3. Của con và của
cô  (nói một cách tình cờ)
 Gợi ý bổ trợ: Khi trẻ học cách nhận biết đại từ sở hữu, dạy chậm lại
trong một vài tuần trước  khi dạy trẻ nói tên đại từ sở hữu đó. Cách dạy
này có thể giúp cho trẻ giảm bớt sự    nhầm
lẫn.