bài 41: Hướng dẫn trẻ sử dụng giới từ

 Các bước dạy trẻ: (1). Dễ nhớ: Ngồi lên ghế ngang với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và đưa một đồ vật cho
trẻ. Bảo  trẻ “Con để cái này …… (giới từ) …… ( vị trí )”, ví dụ: “Con để
cái này lên trên bàn”. Hướng  dẫn trẻ để đồ vật vào đúng vị trí và khen thưởng
việc làm đó của trẻ. (2). Có ý nghĩa: Để 1 đồ vật ở một vị trí xác định nào đó cho trẻ nhìn
thấy. Hỏi trẻ. Ví dụ “Cái  cốc ở đâu?” (cái cốc là đồ vật mà trẻ vừa để
lên bàn). Hướng dẫn trẻ nói được vị trí của đồ vật đó  (“Nó ở trên bàn”).
Khen và thưởng cho trẻ . Dần dần giảm gợi ý cho trẻ và khen thưởng cho
trẻ  những khi trẻ thực hiện đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng chỉ
khen thưởng những lần trẻ làm  đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà
không cần nhắc. 
Giáo cụ: Đồ vật và tranh ảnh mô tả giới từ . Điều kiện trước tiên:  (1). Làm theo chỉ dẫn 2 bước một và nhận
biết đồ vật thuộc môi trường xung quanh .(2). Nói được tên đồ vật thuộc môi trường
xung quanh và căn phòng; nhắc lại các cụm từ.
Gợi ý cách dạy trẻHướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ để đồ
vật vào đúng vị trí. Nói mẫu câu trả lời cho bước 2.  
Chỉ dẫnTrẻ thực hiệnNgày
hướng dẫnNgày
trẻ tiếp thu được(1)Để
cái này lên trên bàn
(giới từ và vị trí để  đồ vật) 


(2) Ví dụ: Cái cốc ở 
đâu?(1)
Để đồ vật vào đúng vị trí 


(2)
Nói được vị trí của đồ vật mà trẻ vừa để (1)(2)(3)1. Ở trên2. Ở trong3. Ở dưới4. Ở đằng trước5. Ở đằng sau6. Ở bên cạnh7. Ở giữa 8. Ở trên đỉnh9. Ở dưới cùng 10. Ở gần bên


Gợi ý bổ trợ: Nếu con bạn nói được, dạy cách trả lời ở bước
2 trong khi đang dạy cách trả lời ở bước 1 (ví dụ: khi trẻ để cái cốc lên trên
bàn (để vào vị trí mà bạn yêu cầu), đưa ra câu hỏi thứ 2: “Cái cốc này ở đâu?”
và khen và thưởng cho trẻ). Dùng phương pháp dạy một cách  ngẫu nhiên. Ví
dụ: Để những vật vào vị trí xác định. Khi trẻ đòi lấy một trong những vật
đó,  hỏi trẻ ví dụ: “Cái kẹo này ở đâu?” (cái kẹo là vật mà trẻ thích). Hướng
dẫn trẻ nói tên vị trí  của vật rồi đưa vật đó cho trẻ. Dạy trẻ đặt chính
bản thân trẻ vào một vị trí xác định (ví dụ: “Con hãy bò xuống dưới gầm bàn”),
hỏi trẻ “Con đang ở đâu?”. Hệ thống hoá câu trả lời của trẻ đối với những bức
tranh miêu tả giới từ .